Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios siuntų pristatymo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrą vežėjo MB „TOJO“ paslaugų teikimo tvarką, reikalavimus siuntų paruošimui, pristatymo sąlygas ir tvarką, teikiamų paslaugų ribojimus pristatant siuntas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų, atsakomybę, skundų ir pretenzijų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo tvarką.
1.2. Taisyklės taikomos asmenims, besinaudojantiems vežėjo MB „TOJO“ teikiamomis paslaugomis. Paslaugų užsakovai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis iki užsakymo pateikimo siuntos pristatymui.

2. Siuntos pakuotės žymėjimas:

2.1. Visos pakuotės turi būti pažymėtos šiais rekvizitais: Siuntėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas), adresas ir pašto kodas, gavėjo pavadinimas, tikslus pristatymo adresas (gatvė, namo nr. miestas, pašto kodas, šalis), būtina nurodyti gavėjo telefono numerį, bei siunčiamų pakuočių skaičių (pavyzdžiui 1/7; 2/7; …; 7/7;).

3. Siuntos įpakavimas:

3.1. Daiktai turi būti supakuoti tinkamai: tinkama siuntos pakuotė yra tokia, kurios nepažeidus neįmanoma pasiekti ir sugadinti siuntos turinio. Pakuotė turi apsaugoti siuntos turinį nuo galimų pažeidimų transportavimo ir rūšiavimo metu. Taip pat pakuotė turi būti saugi, t.y. neturi kelti pavojaus aplinkai: žmonėms, kitoms siuntoms, įrenginiams ir pan. Tinkamas pakavimas užtikrina, kad Jūsų daiktai saugiai pasieks gavėją.
​3.2. Maksimalus pakuotės svoris: 35 kg. vėliau, 1 kg = 1 €.
3.3. 
Siuntos ant padėklų: 
3.3.1. Didelių gabaritų ar sunkesnės nei 35 kg pakuotės transportuoti privalo būti pateikiamos ant padėklų.
3.3.2. Vieno padėklo su siunta maksimalus svoris 150 kg.
3.3.3. Sunkesnėms nei 35 kg, bet mažesnių gabaritų pakuotėms turi būti naudojami atitinkamo dydžio padėklai (pvz., ketvirtiniai, pusiniai).
3.4. Išorinis pakavimas:
3.4.1. Tinkama išorinė pakuotė – tai tvirta, sandariai uždaryta dėžė, kuri yra užklijuota bent trijose vietose per visą apimtį.
3.4.2. Daiktai ar jų dalys negali išlįsti iš pakuotės.
3.4.3. Atminkite, kad daikto gamyklinė pakuotė nėra tinkama pakuotė. Specialiai transportuoti skirtos pakuotės yra tvirtesnės.
​3.5. Vidinis pakavimas:
3.5.1. Siunčiami daiktai neturi liestis su išorinės pakuotės sienelėmis.
3.5.2. Tuščios ertmės turi būti kruopščiai užpildytos pakavimo medžiaga, kad daiktai pakuotėje nejudėtų ir būtų stabilūs.
3.5.3. Ertmėms užpildyti tinkama burbulinė plėvelė, gofruotas kartonas, drožlės, granulės ir pan.
3.6. Tvirtumas ir stabilumas:
​3.6.1. Norint, kad pakuotė nesubliūkštų, ji turi atlaikyti statinį, 4-5 kartus didesnį už jos pačios svorį, spaudimą.
3.6.2. Siuntos išorinis pakavimas privalo atlaikyti įstrižinį kritimą iš 80 cm aukščio.
3.6.3. Pakuotėms naudokite standžias (kieto kartono) dėžes lygiais kraštais. Paėmus už pakuotės kraštų viduje esantis turinys turi neiškristi.
3.6.4. Negalima į dėžę dėti daugiau ar didesnio svorio daiktų, nei ji gali atlaikyti.
3.7. Trapūs daiktai ir skysčiai:
3.7.1. Trapūs ar dužūs daiktai pakuojami kiekvienas atskirai taip, kad jie nesiliestų vienas su kitu bei neliestų nei vieno iš pakuotės šonų.
3.7.2. Trapūs ir dužūs daiktai žymimi specialia etikete „ATSARGIAI DŪŽTA“.
3.7.3. Jei skysčiai siunčiami bakuose ar kituose specialiuose induose, privaloma užtikrinti, kad indai būtų visiškai sandarūs ir skysčiai neištekėtų vartant pakuotes.
​3.7.4. Indų kamščiai turi būti su apsaugomis, kad neatsisuktų savaime.

4. Siuntos perdavimas Vežėjui:

4.1. Siuntėjas pateikia atvykusiam Vežėjui išsiųsti paruoštą siuntą ir siuntos perdavimo dokumentą, kuriame pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai bei pageidaujamos papildomos paslaugos.
4.2. Vežėjas turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų siuntos arba siuntos, neatitinkančios užsakymo metu pateiktos informacijos, ir pan. Vežėjas turi teisę nelaukti, kol siunta bus paruošta perduoti.
4.3. Siuntėjas privalo pakrauti į transporto priemonę siuntas, kurioms krauti reikalinga krovimo technika.

5. Siuntos pateikimas Gavėjui:

5.1. Gavėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Vežėjui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi teisę tai pažymėti Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) akte.
5.2. MB TOJO neprisiima jokios atsakomybės už siuntos ar jos dalies sugadinimą, jeigu siuntos priėmimo pas Gavėją metu nebuvo apie tai pažymėta ir nebuvo surašytas Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktas, dalyvaujant Vežėjui, pristačiusiam siuntą.
5.3. Gavėjui atsisakius priimti siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, siunta grąžinama į MB TOJO būstinę, o Klientas apie tai informuojamas. Vykdant Kliento pavedimą už papildomą paslaugos mokestį neįteikta siunta nurodytam Gavėjui pristatoma pakartotinai. Jeigu ne dėl MB TOJO kaltės nepavyksta pristatyti siuntos Gavėjui per 7 kalendorines dienas nuo siuntos išsiuntimo dienos, siunta grąžinama Siuntėjui be atskiro suderinimo.
5.4. Siunta, kurios nepavyksta įteikti Gavėjui ar grąžinti Siuntėjui, saugoma 14 dienų (išskyrus atvejus, kai siuntoje MB TOJO nežinant buvo perduoti pristatyti Uždrausti siųsti daiktai).
5.5. Už siuntų saugojimą yra imamas saugojimo mokestis, kuris nustatomas kiekvienu atveju atskirai ir apskaičiuojamas pagal siuntinių parametrus (kiekius, ilgius, pločius, aukščius, svorius ir t.t.).

6. Draudžiami vežti daiktai:

6.1. ​ Įstatymais draudžiami vežti daiktai ar medžiagos vadinami tie, kurie savo cheminėmis ar fizinėmis savybėmis gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ir t.t.
6.2. Daiktai ar medžiagos, kurių gabenimas yra uždraustas pagal valstybės įstatymus, kurios teritorijoje vykdomas pervežimas.
6.3. Gabenimui nepriimami daiktai:
6.3.1. Ginklai, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos.
6.3.2. Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai.
6.3.3. Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro, drėgmės ir kitos papildomos sąlygos.
6.3.4. Tabako gaminiai (taip pat ir IQOS/HEETS).
6.3.5. Alkoholiniai gėrimai.
6.3.6. Dviračiai, motociklai ir t.t. kurie neturi dokumentų.
6.3.7. Pinigai, apyvarčiosios priemonės (įskaitant čekius, vekselius ir brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų).
​6.3.8. Nelegaliai įsigytus ar kitų žmonių pasisavintus daiktus.
6.3.9. Visos prekės, kurias draudžia įstatymas, bet kurios Vyriausybės ar valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurioje šalyje kur prekės yra gabenamos.
6.4. Kilus įtarimui, kad siuntoje galimai yra draudžiami daiktai, Vežėjas turi teisę patikrinti jos turinį, kartu su siuntėju, jam dalyvaujant priėmimo transportavimui metu arba siuntos pristatymo metu, jeigu nebuvo galimybės to padaryti jos priėmimo metu.

7. Skundai ir pretenzijos:

7.1. Turėdamas pretenzijų dėl siuntos sugadinimo, praradimo ar pan. Klientas gali nustatyta tvarka pareikšti MB TOJO raštu pretenziją per 7 (septynias) darbo dienas nuo siuntos pateikimo dienos.

8. MB TOJO atsakomybė:

8.1. Mes atsakome už siuntų ar krovinių neišsaugojimą (paradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl mūsų kaltės ir atlyginame klientui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka.
8.2. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.
8.3. MB TOJO žalos neatlygina jeigu:
8.3.1. Pristatant siuntas atsirado nenugalimos jėgos (Force-majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo siunta, siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o MB TOJO kaltė kitaip neįrodoma. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
8.4. Mes neatsakome ir neišmokame jokios kompensacijos, jeigu patiriamas nuostolis dėl to, kad siunta ar krovinys prarandami arba pristatomi pavėluotai, dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:
8.4.1. Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui.
8.4.2. Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas.
8.4.3. Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.
8.4.4. Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas.
8.4.5. Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.
8.4.6. Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.
8.4.7. Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas).
8.4.8. Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės.​

9. Siuntėjas (Klientas) atsako už:

9.1. tinkamą siuntos ir siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą siuntos supakavimą bei teisingą paženklinimą ir atlygina MB TOJO patirtą žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant muitinės baudas, saugojimo ar peradresavimo ir grąžinimo kaštus ir pan., siunčiant/gaunant siuntas už ES ribų) dėl Siuntėjo ir/ar Gavėjo kaltės, atsiradusias dėl netinkamai supakuotų ar klaidingai paženklintų siuntų, pateiktų netikslių ar neteisingų duomenų, netinkamų dokumentų, nesugebėjimo pateikti tinkamus duomenis, reikiamus dokumentus, leidimus ar licencijas.
9.2. tyčia ar dėl neatsargumo perduotą MB TOJO pristatymui siuntą su Uždraustais siųsti daiktais ir atlygina MB TOJO dėl to patirtus nuostolius bei papildomas išlaidas, įskaitant turėtas teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas, nepriklausomai kokioje šalyje jie buvo patirti.